| Zaloguj się |

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu MotorsportMaxxx.pl.

Korzystanie z portalu internetowego MotorsportMaxxx.pl jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownicy rejestrujący się w portalu MotorsportMaxxx.pl akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik ze znanych sobie powodów nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z portalu MotorsportMaxxx.pl. ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tegoż portalu.

1. Pojęcia 

1.1. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:
1.1.1. MotorsportMaxxx.pl - to portal społecznościowy, którego właścicielem jest firma VCA MEDIA GROUP Piotr Lidwin mająca swoją siedzibę w Krosno 38-404, Potok 294
1.1.2. Administratorze - należy przez to rozumieć firmę VCA MEDIA GROUP Piotr Lidwin - właściciela portalu MotorsportMaxxx.pl
1.1.3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która ukończyła 15 lat i jest właścicielem konta.
1.1.4. Poczcie wewnętrznej – należy przez to rozumieć wewnętrzną korespondencję wysyłaną i odbieraną przez użytkowników portalu MotorsportMaxxx.pl
          dostępną po zalogowaniu na swoje konto.
1.1.5. Koncie – należy przez to rozumieć miejsce na portalu MotorsportMaxxx.pl, dostępne po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła. Miejsce, gdzie użytkownik
          ma dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta, tj. albumów, forum, itd. Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji. 

2. Rejestracja 

2.1. Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych.
2.2. Dokonując rejestracji na portalu MotorsportMaxxx.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych
       środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
2.3. Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby portalu internetowego MotorsportMaxxx.pl
2.4. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta. Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie
       i polityce prywatności.
2.5. Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie portalu MotorsportMaxxx.pl i upublicznienia ich innym osobom. 

3. Konto 

3.1. Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta. Posiadanie adresu e-mail
       przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta na portalu MotorsportMaxxx.pl. Inna możliwość uzyskania dostępu
       do konta jest niemożliwa, a co za tym idzie odzyskania materiałów umieszczonych na tym koncie.
3.2. Użytkownik konta, po założeniu konta będzie miał możliwość zamiany nazwy konta oraz hasła.
3.3. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta.
3.4. Administrator portalu internetowy MotorsportMaxxx.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.
3.5. Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 2 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania użytkownika
       o tym fakcie. Poprzez ruch na koncie Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim koncie przynajmniej raz w ciągu 60 dni od daty ostatniego logowania.
3.6. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
3.7. Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek. 

4. Pliki na koncie 

4.1. Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia i publikowania materiałów zdjęciowych/wideo na swoim koncie.
4.2. Zdjęcia bądź filmy umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy
       z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.)
4.3. Administrator portalu MotorsportMaxxx.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych/wideo wystawionych przez użytkownika. Całą odpowiedzialność
       oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik.
4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje portal
       do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych portali oraz jakichkolwiek reklam
       bez zezwolenia właściciela portalu.
4.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.
4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego portalu.
4.7. Każdy użytkownik portalu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego portalu. Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona
       przez użytkownika na portalu, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części. Do nich należą komentarze artykułów, fora dyskusyjne oraz treści przesyłane na adres e-mail portalu.
       Administrator portalu MotorsportMaxxx.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.
4.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.
Wypowiedź nie może: 
- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
- zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
- zawierać odnośników do innych podobnych portali,
- zawierać szkodliwych zawartości mogących wpływać na stabilność funkcjonowania portalu, między innymi wirusów i ataków SQL Injection.
4.9. Administrator oświadcza, iż w ramach portalu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez nich - toteż sugeruje,
       by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez niego przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w portalu.

 
5. Reklama 
 
5.1. Portal MotorsportMaxxx.pl finansowany jest między innymi z przychodów z reklamy, dlatego też portal może zawierać reklamy i materiały promocyjne. Administrator portalu
       może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb i zakres reklamy na niniejszym portalu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności
       za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam na portalu MotorsportMaxxx.pl. 
5.2. Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator portalu MotorsportMaxxx.pl. Z uwagi na fakt
       braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn
       lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne. 
 
6. Wasze albumy 
 
6.1. Upublicznienie albumów przez właściciela konta szerokiemu gronu internautów odwiedzających portal MotorsportMaxxx.pl odbywa się automatycznie. 
 
7. Odpowiedzialność 

7.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z portalu MotorsportMaxxx.pl
7.2. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć/filmów na portalu MotorsportMaxxx.pl
7.3. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach.
7.4. Portal MotorsportMaxxx.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika
       o dniu obowiązywania nowego regulaminu.
7.5. Użytkownikowi przysługuje prawo nie zaakceptowania postanowień nowego regulaminu. Spowoduje to wygaśnięcie umowy pomiędzy portalem MotorsportMaxxx.pl,
       a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.
7.6. Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty
       w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Zaloguj się or załóż nowe konto